Slide Left Slide Right

มาลงทุนใน "อาเซียน" กับ กองทุนบัวหลวงการรวมกลุ่มเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ก่อให้เกิด “หนึ่งในพลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก” กองทุนบัวหลวงจัดตั้งและจัดการ “กองทุน B-ASEAN และ B-ASEANRMF” ผ่าน “แนวคิดลงทุน” ที่ได้รับการพิสูจน์ความสำเร็จ ด้วย “รางวัลตลอดกว่าสิบปีที่ผ่านมา”* เพื่อ “เฟ้นหาจุดแข็ง” ของแต่ละประเทศในอาเซียน พร้อมกับ “ผสานพลัง” ของแต่ละประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสลงทุน

กองทุนรวม B-ASEAN และ B-ASEANRMF เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเติมเต็มโอกาสลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีโอกาสเติบโตสูงของแต่ละประเทศใน กลุ่มอาเซียน อีกทั้งเชื่อมั่นใน “แนวคิดลงทุนของกองทุนบัวหลวง” เพื่อโอกาสเพิ่มผลตอบแทนมากขึ้นและสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว

สำหรับกองทุนใหม่ B-ASEANRMF ผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี ตามที่ระบุในคู่มือการลงทุน RMF

เปิดขายครั้งแรก 25 - 31 พฤษภาคม ศก นี้ทำไมต้องลงทุนใน ASEANคำเตือน: ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

4 เหตุผล ที่ต้องลงทุนในอาเซียน

อาเซียนกลายเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ด้วยเหตุผล 4 ประการ ได้แก่

1.Urbanization

กระบวนการที่สังคมชนบทเปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อาศัยอยู่ในสังคมชนบทได้ย้ายมาอยู่ชุมชนเมือง: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะทำให้เกิดการเติบโตของชุมชนเมือง เพิ่มการจ้างงาน และนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคของผู้คน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจต่างๆ ในภูมิภาคเติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจากความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นตามกำลังซื้อ จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเติบโตไปพร้อมกับกำลังซื้อเหล่านี้ โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค

จำนวนประชากรของอาเซียนรวมกันเป็นอันดับ 3 ของโลก(เลือกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)ข้อมูลจากหนังสือ 2015 World Population Data Sheet หัวข้อ Most Populous Countries 2015 and 2050


2.Young Demographic profile

อาเซียนมีประชากรวัยหนุ่มสาวจำนวนมาก คนในประเทศอาเซียนมีอายุเฉลี่ยเพียง 29 ปี ซึ่งเป็นวัยที่กำลังก่อร่างสร้างตัว มีโอกาสเติบโตในการทำงานและมีรายได้มากขึ้นเป็นวัยที่มีความต้องการซื้อสินค้าหลากหลาย เช่น ซื้อรถคันแรก ซื้อบ้านหลังแรก และคนกลุ่มนี้จะเป็นฐานแรงงานให้กับประเทศในอาเซียน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อไป

ประชากรส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 29 ปี
(เลือกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

ข้อมูลจาก CIA World Factbook ปี 2014 หัวข้อ Median Age


3.Rising middle class

การเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง โดยปัจจุบันอาเซียนมีคนชั้นกลางอยู่ 200 ล้านคนหรือ 1/3 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าในปี 2030 คนชั้นกลางในอาเซียนจะเพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านคน หรือ 2/3 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งกลุ่มคนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นนี้จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการต่างๆ เติบโตอย่างก้าวกระโดด เป็นการสนับสนุนการเติบโตของการบริโภคของประเทศต่างๆ ในอาเซียน

(เลือกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

ข้อมูลจากหนังสือ Middle Class Size in the Past, Present and Future: A Description of Trends in Asia ปี 2010 จัดทำโดย Asia Development Bank หัวข้อ Projections for Asia's Middle Class in 2030


4.Infrastructure investment

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน สะพาน สนามบิน ท่าเรือระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นการ สร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน จากข้อมูลสำรวจของ ADB เมื่อปี 2015 พบว่า อาเซียนต้องการเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 100 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในทุกปีเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แค่ในความเป็นจริงมีงบประมาณรวมกันไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่ต้องการ

ความต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ ASEAN
(เลือกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

ข้อมูลจาก ADB ปี 2015


กระบวนการที่สังคมชนบทเปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อาศัยอยู่ในสังคมชนบทได้ย้ายมาอยู่ชุมชนเมือง: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะทำให้เกิดการเติบโตของชุมชนเมือง เพิ่มการจ้างงาน และนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคของผู้คน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจต่างๆ ในภูมิภาคเติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจากความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นตามกำลังซื้อ จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเติบโตไปพร้อมกับกำลังซื้อเหล่านี้ โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค

จำนวนประชากรของอาเซียนรวมกันเป็นอันดับ 3 ของโลก
(เลือกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

ข้อมูลจากหนังสือ 2015 World Population Data Sheet หัวข้อ Most Populous Countries 2015 and 2050
“เฟ้นหาจุดแข็ง” ประเทศในอาเซียน “ผสานพลัง” เพิ่มโอกาสลงทุน

“ประเทศในกลุ่มอาเซียนประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งแต่ละประเทศมีจุดเด่นที่ต่างกัน ในที่นี้ขอเสนอจุดเด่น 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย”

อินโดนีเซียพลังบริโภคจากจำนวนประชากรที่มีมากถึงอันดับ 4 ของโลก

(เลือกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)ข้อมูลจากหนังสือ 2015 World Population Data Sheet หัวข้อ Most Populous Countries 2015 and 2050


พลังเติบโตจากเงินทุนทั้่งในและนอกประเทศ

(เลือกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)ข้อมูลจาก data worldbank.org หัวข้อ GDP กลุ่มอาเซียน ปี 1960-2014


สิงคโปร์ความพร้อมด้านคนและระบบต่างๆ ทำให้สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับในระดับต้นๆ ของโลกที่เอื้อต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจ นอกจากนี้สิงคโปร์ยังประสบความสำเร็จในการผลักดันตนเองสู่ "ศูนย์กลางการเงินของเอเชีย"


ข้อมูลจาก www.doingbusiness.org ส่วนของ Ranking และ Report ปี 2016 / www.reports.weforum.org ส่วนของ The Global Competitiveness Report 2015-2016 / www2.deloitte.com ส่วนของ The Deloitte wealth Management Center Ranking 2015


ฟิลิปปินส์แรงงานชาวฟิลิปปินส์มีความชำนาญในภาษาอังกฤษ ส่งผลให้การรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ เช่น ธุรกิจ Call Center เป็นธุรกิจที่เติบโตและสร้างรายได้คิดเป็น 6.2% ของ GDP ซึ่งทำให้ชาวฟิิลิปปินส์มีพลังการบริโภค

(เลือกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)ข้อมูลจากหนังสือ Business Process Outsourcing in the Philippines ปี 2014 จัดทำโดย Lee Kuan Yew School of Public policy ตารางในเอกสารแนบชื่อ Sales revenue by IT-BPO Category จัดทำโดย Philippine Statistics Authority


พลังการบริโภคระยะยาวจากแรงงานวัยหนุ่มสาว โดยประชากรส่วนใหญ่ของฟิลิปปินส์มีอายุต่ำกว่า 29 ปี

(เลือกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)ข้อมูลจาก ข้อมูลจาก CIA World Factbook ปี 2014 หัวข้อ Median age


ไทยรายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตอย่างแข็งแกร่ง คิดเป็นสัดส่วน 17% ของ GDP อีกทั้งกรุงเทพฯ ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆ ทุกปี เช่น ติดอันดับ 1 ใน 25 Travelers' Choice Destination 2015 จาก Tripadvisor


ข้อมูลจาก www.tripadvisor.com ส่วนของ DISCOVER THE TOP 25 DESTINATIONS IN THE WORLD 2015 / www.tourism.go.th ของกรมการท่องเที่ยว ส่วนของสถิติท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2015


1 ปีผ่านมา B-ASEAN ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรผลการดำเนินงาน ณ 28 เมษายน 2560


(เลือกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
สัดส่วนลงทุนแยกตามรายประเทศ ณ 28 เมษายน 2560


(เลือกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
สัดส่วนลงทุนแยกตามประเภททรัพย์สิน ณ 28 เมษายน 2560


(เลือกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)