เลือก "ความเสมอต้น เสมอปลาย" เลือก "บัวหลวงหุ้นระยะยาว"

B-LTF

เลือกผลตอบแทน
"เสมอต้น เสมอปลาย"
เลือกกองทุน LTF
"บัวหลวงหุ้นระยะยาว"ผลการดำเนินงาน


การเคลื่อนไหวของราคาหน่วยฯเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
Benchmark คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามเกณฑ์ของสมาคมจัดการลงทุน
(ณ 30 พฤศจิกายน 2560)
3 เดือน
(ตามช่วงเวลา)
6 เดือน
(ตามช่วงเวลา)
ตั้งแต่ต้นปี
(ตามช่วงเวลา)
1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
B-LTF
3.91%
7.32%
7.94%
9.15%
5.50%
7.62%
11.05%
11.94%
Benchmark
5.35%
9.89%
13.43%
15.89%
3.16%
5.74%
7.53%
8.19%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(ณ 31 ตุลาคม 2560)
3 เดือน
6 เดือน
ตั้งแต่ต้นปี
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ความผันผวน
(ต่อปี)
7.94%
6.90%
6.61%
6.97%
10.65%
13.20%
17.61%
17.84%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน
(ณ 31 ตุลาคม 2560)
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
อันดับของ
ผลตอบแทน
(อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี)
ระหว่าง
75-95 ของกลุ่ม
ระหว่าง
75-95 ของกลุ่ม
ระหว่าง
75-95 ของกลุ่ม
ระหว่าง
50-75 ของกลุ่ม
ระหว่าง
50-75 ของกลุ่ม
ระหว่าง
25-50 ของกลุ่ม
อันดับของ
ความผันผวน

(อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย)
ระหว่าง
5-25 ของกลุ่ม
ระหว่าง
25-50 ของกลุ่ม
ระหว่าง
5-25 ของกลุ่ม
ระหว่าง
50-75 ของกลุ่ม
ระหว่าง
25-50 ของกลุ่ม
ระหว่าง
5-25 ของกลุ่ม

Morningstar Rating Overall
(ณ 31 ตุลาคม 2560)


ข้อมูลทั่วไป
((ณ 31 ตุลาคม 2560))

AIMC Category
ระดับความเสี่ยง
จัดตั้งวันที่
ทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
ราคาหน่วยฯ (บาท)
Equity General
6
11 พ.ย. 47
56,231 ล้าน
44.0280
นโยบายการลงทุน
เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ง หนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร

นโยบายจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายปันผล

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ตราสารทุน
91.34
ตราสารหนี้
5.61
อื่นๆ
3.04
การลงทุนในตราสารทุนแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
พลังงานและสาธารณูปโภค
พาณิชย์
อาหารและเครื่องดื่ม
ธนาคาร

หุ้น 5 อันดับแรกที่มีการลงทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
CG Scoring
สัดส่วนลงทุน
1.บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ดี
7.60%
2.บมจ. ซีพี ออลล์
-
6.84%
3.บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ดีมาก
6.61%
4.บมจ. ปตท.
ดีเลิศ
4.86%
5.บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
ดีมาก
4.82%

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน
(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
การจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียนหน่วยฯ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
สูงสุดไม่เกิน
1.605
0.05885
0.1284
1.15025
2.9425
เก็บจริง
1.605
0.03745
0.1284
0.02033
1.79118

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือ LTF ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต