เลือก "ความเสมอต้น เสมอปลาย" เลือก "บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล"

BBASICDLTF

บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
ให้ทุกค่าใช้จ่ายเพื่อ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม
ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย กลับเป็น
ผลตอบแทนจากการลงทุนผลการดำเนินงาน (รวมเงินปันผล)


การเคลื่อนไหวของราคาหน่วยฯเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
Benchmark คือ 80% ของ SET TRI และ 20% ของ
MSCI World Net Return Index ปรับเป็นเงินสกุลบาท

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามเกณฑ์ของสมาคมจัดการลงทุน
(ณ 31 มกราคม 2561)
3 เดือน
(ตามช่วงเวลา)
6 เดือน
(ตามช่วงเวลา)
ตั้งแต่ต้นปี
(ตามช่วงเวลา)
1 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
BBASICDLTF
0.14%
10.80%
-0.21%
6.23%
6.56%
Benchmark
5.62%
15.19%
3.59%
18.06%
18.97%

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
(ณ 31 มกราคม 2561)
อัตราที่จ่าย
(บาทต่อหน่วย)
รวมในปี
(บาทต่อหน่วย)
16 ต.ค. 60
0.22
14 พ.ย. 60
0.08
0.30

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(ณ 31 มกราคม 2561)

3 เดือน
6 เดือน
ตั้งแต่ต้นปี
1 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ความผันผวน
(ต่อปี)
7.51%
8.35%
6.72%
7.73
7.37%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน
(ณ 31 มกราคม 2561)
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
อันดับของ
ผลตอบแทน
(อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี)
ระหว่าง
95-100 ของกลุ่ม
ระหว่าง
75-95 ของกลุ่ม
ระหว่าง
95-100 ของกลุ่ม
อันดับของ
ความผันผวน

(อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย)
ระหว่าง
5-25 ของกลุ่ม
ระหว่าง
25-50 ของกลุ่ม
ระหว่าง
50-75 ของกลุ่ม


ข้อมูลทั่วไป
(ณ 31 มกราคม 2561)

AIMC Category
ระดับความเสี่ยง
จัดตั้งวันที่
ทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
ราคาหน่วยฯ (บาท)
Equity General
6
28 ต.ค. 59
9,036 ล้าน
10.5310
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยเน้นลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี (Value Stock) มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง (Growth Potential) ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และ 2 หมวดในกลุ่มธุรกิจบริการ ได้แก่ พาณิชย์ และการแพทย์ โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV และในสัดส่วนดังกล่าวจะเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 25% ของ NAV

นโยบายจ่ายเงินปันผล
ปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยพิจารณจ่ายจาก
  • จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
  • จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ตราสารทุน
89.70
อื่นๆ
2.69
ตราสารหนี้
7.61<3 class="66">
การลงทุนในตราสารทุนแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
อาหารและเครื่องดื่ม
พาณิชย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
การแพทย์
หุ้น 5 อันดับแรกที่มีการลงทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
CG Scoring
สัดส่วนลงทุน
1.บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ดีมาก
8.20%
2.บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
ดีเลิศ
7.06%
3.บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
ดีมาก
5.40%
4.บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
ดี
4.01%
5.บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
ดีมาก
3.89%
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน
(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
การจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียนหน่วยฯ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
สูงสุดไม่เกิน
1.605
0.0428
0.0535
1.2412
2.9425
เก็บจริง
1.605
0.03745
0.0535
0.18083
1.87678

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือ LTF ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต