เลือก "ความเสมอต้น เสมอปลาย" เลือก "บัวหลวงตราสารทุน RMF"

BERMF

เลือกผลตอบแทน
"เสมอต้น เสมอปลาย"
เลือกกองทุน RMF
"บัวหลวงตราสารทุน RMF"ผลการดำเนินงาน


การเคลื่อนไหวของราคาหน่วยฯเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
Benchmark คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามเกณฑ์ของสมาคมจัดการลงทุน
(ณ 31 มกราคม 2561)
3 เดือน
(ตามช่วงเวลา)
6 เดือน
(ตามช่วงเวลา)
ตั้งแต่ต้นปี
(ตามช่วงเวลา)
1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
BERMF
4.06%
12.34%
1.62%
12.20%
7.80%
5.89%
12.66%
16.93%
Benchmark
6.32%
17.27%
4.19%
19.53%
6.03%
5.04%
9.16%
11.49%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(ณ 31 มกราคม 2561)
3 เดือน
6 เดือน
ตั้งแต่ต้นปี
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ความผันผวน
(ต่อปี)
7.84%
7.83%
8.26%
6.84%
10.39%
13.26%
17.11%
18.34%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน
(ณ 31 มกราคม 2561)
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
อันดับของ
ผลตอบแทน
(อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี)
ระหว่าง
50-75 ของกลุ่ม
ระหว่าง
75-95 ของกลุ่ม
ระหว่าง
75-95 ของกลุ่ม
ระหว่าง
50-75 ของกลุ่ม
ระหว่าง
50-75 ของกลุ่ม
ระหว่าง
25-50 ของกลุ่ม
อันดับของ
ความผันผวน

(อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย)
ระหว่าง
5-25 ของกลุ่ม
ระหว่าง
5-25 ของกลุ่ม
ระหว่าง
5-25 ของกลุ่ม
ระหว่าง
75-95 ของกลุ่ม
ระหว่าง
50-75 ของกลุ่ม
ระหว่าง
5-25 ของกลุ่ม

Morningstar Rating Overall
(ณ 31 มกราคม 2561)


ข้อมูลทั่วไป
(ณ 31 มกราคม 2561)

AIMC Category
ระดับความเสี่ยง
จัดตั้งวันที่
ทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
ราคาหน่วยฯ (บาท)
Equity General
6
27 พ.ย. 45
12,621 ล้าน
107.6247
นโยบายการลงทุน
เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น

นโยบายจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายปันผล

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ตราสารทุน
90.89
ตราสารหนี้
6.70
อื่นๆ
2.41
การลงทุนในตราสารทุนแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
พลังงานและสาธารณูปโภค
พาณิชย์
ธนาคาร
อาหารและเครื่องดื่ม

หุ้น 5 อันดับแรกที่มีการลงทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
CG Scoring
สัดส่วนลงทุน
1.บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ดีมาก
7.54%
2.บมจ.ซีพี ออลล์
-
6.41%
3.บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
ดีมาก
6.01%
4.บมจ.ปตท.
ดีเลิศ
5.02%
5.บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
ดีมาก
4.68%

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน
(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
การจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียนหน่วยฯ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
สูงสุดไม่เกิน
1.605
0.0428
0.1284
1.1663
2.9425
เก็บจริง
1.605
0.03745
0.1284
0.0514
1.8222

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือ RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต