เลือก "ความเสมอต้น เสมอปลาย" เลือก "บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน RMF"

IN-RMF

เลือกผลตอบแทน
"เสมอต้น เสมอปลาย"
เลือกกองทุน RMF
"บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน RMF"ผลการดำเนินงาน


การเคลื่อนไหวของราคาหน่วยฯเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
Benchmark คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามเกณฑ์ของสมาคมจัดการลงทุน
(ณ 31 มกราคม 2561)
3 เดือน
(ตามช่วงเวลา)
6 เดือน
(ตามช่วงเวลา)
ตั้งแต่ต้นปี
(ตามช่วงเวลา)
1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
IN-RMF
0.13%
12.60%
2.38%
19.49%
6.28%
6.50%
12.02%
Benchmark
6.32%
17.27%
4.19%
19.53%
6.03%
5.04%
8.24%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(ณ 31 มกราคม 2561)
3 เดือน
6 เดือน
ตั้งแต่ต้นปี
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ความผันผวน
(ต่อปี)
9.40%
9.09%
9.06%
8.25%
11.54%
14.62%
16.11%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน
(ณ 31 มกราคม 2561)
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
อันดับของ
ผลตอบแทน
(อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี)
ระหว่าง
95-100 ของกลุ่ม
ระหว่าง
75-95 ของกลุ่ม
ระหว่าง
50-75 ของกลุ่ม
ระหว่าง
75-95 ของกลุ่ม
ระหว่าง
75-95 ของกลุ่ม
อันดับของ
ความผันผวน

(อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย)
ระหว่าง
50-75 ของกลุ่ม
ระหว่าง
50-75 ของกลุ่ม
ระหว่าง
50-75 ของกลุ่ม
ระหว่าง
75-95 ของกลุ่ม
ระหว่าง
75-95 ของกลุ่ม

Morningstar Rating Overall
(ณ 31 มกราคม 2561)


ข้อมูลทั่วไป
(ณ 31 มกราคม 2561)

AIMC Category
ระดับความเสี่ยง
จัดตั้งวันที่
ทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
ราคาหน่วยฯ (บาท)
Equity General
6
23 พ.ค. 51
7,050 ล้าน
30.0656
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นเฉพาะกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจไทย เช่น วัสดุก่อสร้าง พลังงาน สื่อสาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และขนส่ง เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายปันผล

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ตราสารทุน
89.03
ตราสารหนี้
8.27
อื่นๆ
2.70
การลงทุนในตราสารทุนแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
พลังงานและสาธารณูปโภค
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ขนส่งและโลจิสติกส์

หุ้น 5 อันดับแรกที่มีการลงทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
CG Scoring
สัดส่วนลงทุน
1.ปตท.
ดีเลิศ
5.85%
2.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
ดีเลิศ
5.61%
3.บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ดีเลิศ
5.05%
4.บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
-
4.71%
5.บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ดีเลิศ
4.66%

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน
(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
การจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียนหน่วยฯ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
สูงสุดไม่เกิน
1.605
0.0428
0.1284
1.1663
2.9425
เก็บจริง
1.605
0.03745
0.1284
0.0321
1.80295

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือ RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต