` กองทุนบัวหลวง

กองทุนบัวหลวง Morning Brief กับ ทนงขันทอง

กองทุนบัวหลวง

"มิตรแท้"ตลอดเส้นทางลงทุน

 พันธกิจของเรา คือ "ทำให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงิน"


กองทุนบัวหลวง...ความภาคภูมิใจของกลุ่มธนาคารกรุงเทพ กับ ความสำเร็จตลอด 25 ปี

ตลอดระยะเวลา 25 ปี กองทุนบัวหลวงยังคงยึดมั่นในแนวทางลงทุนอย่างต่อเนื่องใน สไตร์การลงทุนแบบ "Active Management" โดยมีผลลัพท์เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้แก่ รางวัลที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอ และล่าสุด ปี 2017 กองทุนบัวหลวง ได้รับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards Best Fund House Domestic Equity เป็นปีที่ 3 และถือเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ได้รับรางวัลนี้ ติดต่อกันสามปี (2015 2016 และ 2017)

รางวัลที่ได้รับล่าสุดปี 2017


 • Morningstar Thailand Fund Awards 2017 - Best Fund House (Domestic Equity)
  กองทุนบัวหลวง

 • Morningstar Thailand Fund Awards 2017 - Thai Equity Large Cap
  กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน (BCAP)

 • Morningstar Thailand Fund Awards 2017 - Long Term Equity
  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว (B-LTF)

 • Morningstar Thailand Fund Awards 2017 - Retirement Mutual Fund (Equity)
  กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุน RMF (BERMF)

 • Asia Investment Management Award Winners - Thailand Equity (10 Year Return)
  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

 • Asia Investment Management Award Winners - Thailand Equity (3 Year Return)
  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลรางวัลที่ได้รับปี 2016


 • Morningstar Thailand Fund Awards 2016 - Best Fund House (Domestic Equity)
  กองทุนบัวหลวง

 • Morningstar Thailand Fund Awards 2016 - Thai Equity Large Cap
  กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP)

 • Morningstar Thailand Fund Awards 2016 - Retirement Mutual Fund (Equity)
  กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุน RMF (BERMF)Company

โอกาสที่ดีกว่า

What's news in B-Youtube

B-INNOTECH ลงทุนในบริษัทที่มี "นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก"