การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1. ถ้าคุณหมอยื่นภาษีครึ่งปี แต่ซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไว้เกินกว่ารายได้ในช่วงครึ่งปีได้หรือไม่

ตอบ
:
          ในการยื่นภาษีครึ่งปี คุณหมอไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.94 ที่ได้ระบุว่ามีการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เกินกว่ารายได้ในช่วงครึ่งปีได้ ต้องกรอกจำนวนเงินลงทุนเท่าที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี พร้อมแนบสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อ  จากนั้นจึงจะแสดงจำนวนเงินลงทุนที่ได้รับตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ครบถ้วนเมื่อยื่นภงด. 90 พร้อมแนบสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนอีกครั้ง

2. กรณีที่มีการขายกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)  แบบผิดเงื่อนไข  วิธีการยื่นแบบภงด. 90 เพื่อการชำระคืนภาษีที่เคยได้รับ ให้กรมสรรพากร จะกระทำได้อย่างไร เมื่อไร

ตอบ
:
           การยื่นแบบปรับปรุงเป็นรายปี สำหรับปีที่ได้ใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนทางภาษี (อย่างมาก 5 ปี)
          ตัวอย่าง :  เดิมมีการใช้สิทธิตาม ภงด. 90 ของปี 2551 และ 2552 ต่อมา ไถ่ถอนก่อนกำหนดในปี 2553

          - ต้องยื่นแบบปรับปรุงของปี 2551 และ 2552 โดยยื่นแบบเพิ่มเติม เป็น แบบของแต่ละปี
          - การยื่นแบบปรับปรุงของปี 2551 และ 2552  สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)  ให้ยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปจากปีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนแบบผิดเงื่อนไข ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม
          - หากไม่ยื่นปรับปรุงแบบ ภายในเดือนมีนาคม ของปีถัดไปจากปีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนแบบผิดเงื่อนไข   จะต้องยื่นแบบปรังปรุงพร้อมคำนวณเงินเพิ่ม (คิดอัตรา 1.5% ต่อเดือน  แต่ เงินเพิ่มที่คำนวณได้  จะไม่เกินจำนวนภาษีที่เคยได้รับไป)


3. กรณีที่มีการขายกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แบบผิดเงื่อนไข วิธีการยื่นแบบ ภงด. 90 เพื่อการชำระคืนภาษีที่เคยได้รับ ให้กรมสรรพากร จะกระทำได้อย่างไร เมื่อไร

ตอบ
:
           การยื่นแบบปรับปรุงเป็นรายปี สำหรับปีที่ได้ใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนทางภาษี (อย่างมาก 5 ปี)
          ตัวอย่าง :  เดิมมีการใช้สิทธิตาม ภงด. 90 ของปี 2551 และ 2552 ต่อมา ไถ่ถอนก่อนกำหนดในปี 2553

          - ต้องยื่นแบบปรับปรุงของปี 2551 และ 2552 โดยยื่นแบบเพิ่มเติม เป็น แบบของแต่ละปี
          - การยื่นแบบปรับปรุงของปี 2551 และ 2552  สำหรับกองทุนรวมระยะยาว (LTF)   ให้ยี่นทันทีที่มีการขายแบบผิดเงื่อนไข  พร้อมคำนวณเงินเพิ่ม  คิดอัตรา 1.5% ต่อเดือน  นับแต่ เดือนเมษายน ของปีถัดจากปีที่ยื่นใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  เศษของเดือน นับเป็นเดือน  แต่ เงินเพิ่มที่คำนวณได้  จะไม่เกินจำนวนภาษีที่เคยได้รับไป)


4. กรณีที่มีการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แบบผิดเงื่อนไข อาทิ เว้นการลงทุนมากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน และ/หรือ มีการลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด (น้อยกว่า 3%ของเงินได้ หรือ น้อยกว่า 5,000 บาท) จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ :
          ต้องยื่นแบบปรับปรุงเพิ่มเติม เป็น แบบของแต่ละปี
          ตัวอย่าง :  ลงทุน ปี 2551 และ ปี 2552  หยุดซื้อ ปี 2553 และ ปี 2554

          - ถ้าในปี 2555 ยื่นแบบปรับปรุง ภายใน 1 ม.ค. – 31 มี.ค. เพื่อชำระคืนภาษีที่ได้รับมา และ
          - ซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในปี 2555 ต่อไปด้วย  จะได้รับสิทธิให้นับอายุการลงทุน ต่อเนื่อง จากการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2551 (ไม่ใช่ปี 2555)