ลงทะเบียนกิจกรรม Investment Workshop “ใช้จ่ายอย่างฉลาด ด้วย Smart Spending”
วันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 61 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง B704 ชั้น 7 อาคาร B
(สำหรับวัยทำงาน อายุ 30-45 ปี)


คำนำหน้า  
ชื่อ  
นามสกุล  
*
ชื่อเล่น  
*
วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด  
(เช่น 01/12/2515) *
เบอร์มือถือ  
*
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
(ถ้ามี )
ประเภทบัตร  
เลขที่ บัตรประชาชน / passport  
*
E-mail Address  
*
อาชีพ  
ท่านทราบข้อมูลจากแหล่งใด  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
เหตุผลที่อยากเข้าร่วมกิจกรรม  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
*
กองทุนบัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน