ลงทะเบียนกิจกรรม Investment Workshop “ใช้จ่ายอย่างฉลาด SMART Spending”
วันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 60 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง B701 ชั้น 7 อาคาร B


คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
*
ชื่อเล่น
*
วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด
(เช่น 01/12/2515) *
เบอร์มือถือ
*
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ถ้ามี )
ประเภทบัตร
เลขที่ บัตรประชาชน / passport
*
E-mail Address
*
อาชีพ
ท่านทราบข้อมูลจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เหตุผลที่อยากเข้าร่วมกิจกรรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
กองทุนบัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน