23 พฤศจิกายน 2559 17:40:00 
 ราคาตลาด<< (หน่วย: บาท) 
  ราคาต่อหน่วย %เปลี่ยนแปลง 
 iNAV 19.7532 -0.00%* 
  ราคา/1000 %เปลี่ยนแปลง 
 ทองคำแท่ง 20.3500 0.00%* 
 Tracking Error (1 year period) 0.40%   
 * เปรียบเทียบจากวันทำการก่อนหน้า ณ เวลา 17.30 น.
 ข้อมูลเพิ่มเติม