แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับออกแบบการลงทุน
ที่เหมาะสมกับกลุ่มคนอายุระหว่าง 20-35 ปี

ข้อมูลบุคคล
*
มุมมองการลงทุน