Investment Workshop : Happy Family (ครอบครัวฉัน มั่นคงทางการเงิน)

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น.
ห้อง B601 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออก 3)

คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อายุ (ปี) เลขที่บัตรประชาชน สถานะ

 


 

กองทุนบัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน