Investment Workshop : รู้จัก

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 12.30 น.
ห้อง B704 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออก 3)

 

 

 

กองทุนบัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน