Investment Workshop : เคล็ดลับ (ที่ไม่ลับ) สำหรับวัยเกษียณ

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น
ห้อง B601 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออก 3)

 

 
 

กองทุนบัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน