กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุน

รัฐสนับสนุนให้คุณ “เลือกได้ด้วยตัวคุณเอง”

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉบับใหม่ อนุญาตให้ 1 กองทุนสามารถมีได้หลายนโยบายการลงทุน เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดทำ Employee’s Choice การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดิมส่วนใหญ่ 1 กองทุนจะมี นโยบายการลงทุนเพียง 1 นโยบาย ซึ่งคณะกรรมการกองทุนจะเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการลงทุนให้กับสมาชิก โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะของการเป็นนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีความมั่นคงสูง แม้ว่ากองทุนจะมีสมาชิกที่มีความหลากหลายทั้งในด้านเพศ วัย และความสามารถในการรับความเสี่ยงก็ตาม

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการบริหารหรือติดตามดูแล รวมทั้งลดความเสี่ยงของคณะกรรมการกองทุนจากการถูกสมาชิกต่อว่าหากผลการดำเนินงานของกองทุนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลได้มองเห็นปัญหาในเรื่องนี้ จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง Employee’s Choice เพื่อให้มี นโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสมาชิก ซึ่งก่อนหน้านี้กองทุนที่ต้องจัดให้มีหลายนโยบายก็สามารถดำเนินการได้ โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนแต่ละนโยบายขึ้นมาหลายๆ กอง อย่างไรก็ตามกฏหมายใหม่เอื้อให้กองทุนที่จดทะเบียน 1 กองทุน สามารถมีนโยบายการลงทุนหลายนโยบายได้ ที่เรียกว่า Master Fund ซึ่งทำให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น ในการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน

Employee’s Choice ช่วยให้สมาชิกสามารถเลือก นโยบายการลงทุนตามที่ต้องการได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้พิจารณาเลือกนโยบายการลงทุนที่คิดว่าเหมาะสมให้แก่สมาชิกเหมือนแต่ก่อน

บลจ.บัวหลวงขอเสนอ 12 นโยบายการลงทุนภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร เป็นกองทุนที่ได้รับรางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประเภทกองทุนร่วม ปี พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2558 จากกระทรวงการคลัง ความแตกต่างของนโยบายการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกที่เลือกลงทุนแบบ Employee’s Choice สามารถเลือกลงทุนได้ครอบคลุมและเหมาะสมกับความต้องการ

Hit enter to search or ESC to close