BF Fund Trading ซื้อขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนของ BBLAM ได้แล้ววันนี้
การเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น BF Fund Trading (BFT)
5 Step การเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น BF Fund Trading (BFT)
ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานแอป BFT
ขั้นตอนการลงทะเบียนกับ NDID
ขั้นตอนการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า
คำถามที่พบบ่อย