เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหารและผู้จัดการกองทุน

Chairman of Executive Board
นางวรวรรณ ธาราภูมิ

Chief Executive Officer
ดร.ณัฐพัชร์ เจียรวงศ์

CEO Office
นายครรชิด  พิสุทธิชินวงศ์
Deputy Managing Director ,
Head of CEO Office

Business Distribution
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล
Managing Director ,
Head of Business Distribution

Operation & Trustee
นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ
Managing Director ,
Head of Operation & Trustee

Fund Management
นายชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์ 
Managing Director
Chief Investment Officer

Real Estate & Infrastructure Investment
นายพรชลิต พลอยกระจ่าง
Managing Director ,
Head of Real Estate & Infrastructure Investment

Product Management
นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ
Deputy Managing Director ,
Head of Product Management

Risk Management
นายพีร์ ยงวณิชย์
Deputy Managing Director,
Head of Risk Management

Enterprise Information Technology
ดร.ชาญสิทธิ์ สิริธนาโชติ
Assistant Managing Director ,
Head of Enterprise Information Technology

HR Strategy & Service Support
นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์
Deputy Managing Director ,
Head of HR Strategy & Service Support

Compliance & Legal
นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
Deputy Managing Director ,
Head of Compliance & Legal

Internal Audit
นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์
Deputy Managing Director,
Head of Internal Audit

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ตราสารทุน) 

นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา
นางสาวดุษฏี ภู่พัฒน์
นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล
นางสาววนาลี ตรีสัมพันธ์
นายดนัย อรุณกิตติชัย 
นางสาวเศรณี  นาคธน
นายเมธา พีรวุฒิ
นายพูนสิน เพ่งสมบูรณ์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ตราสารหนี้) 

นายชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์
นางอติกานต์ พานิชเกษม
นางสาวปริยนุช คล่องคานวณการ
นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ
นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์
นายปัญญพัฒน์  ประคุณหังสิต
นายดนัย อรุณกิตติชัย 
นางสาวเศรณี  นาคธน
นายพูนสิน เพ่งสมบูรณ์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ต่างประเทศ) 

นายชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์
นางอติกานต์ พานิชเกษม
นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา
นางสาวดุษฏี ภู่พัฒน์
นางสาวปริยนุช คล่องคานวณการ
นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล
นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ
นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์
นางสาววนาลี ตรีสัมพันธ์ 
นายปัญญพัฒน์  ประคุณหังสิต
นายดนัย อรุณกิตติชัย 
นางสาวเศรณี  นาคธน
นายเมธา พีรวุฒิ
นายพูนสิน เพ่งสมบูรณ์

รายชื่อผู้จัดการกองทุน กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และส่วนบุคคล (ตราสารหนี้)  

นายชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์
นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์
นายปัญญพัฒน์ ประคุณหังสิต
นายดนัย อรุณกิตติชัย 
นางสาวเศรณี  นาคธน
นายพูนสิน เพ่งสมบูรณ์

รายชื่อผู้จัดการกองทุน กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และส่วนบุคคล (ตราสารทุน)

นายสันติ ธนะนิรันดร์
นางสาวเสาวลักษณ์ วิศววิกรานต์
นายณัฐพล ปรีชาวุฒิ
นายชัชวาล สิมะธัมนันท์
นางสาวชนาทิพย์ เตียวตรานนท์
นายดนัย อรุณกิตติชัย 
นางสาวเศรณี  นาคธน
นางสาวจันทร์เพ็ญ  กิตติเวทย์วิทยา
นายพูนสิน เพ่งสมบูรณ์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นางสาวชลลดา สิทธิกรโสมนัส

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

นางสาวศิริเพ็ญ หวังดารงเวศ
นางนพวรรณ แสวงกิจ
นางสาวเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศ์นิรมล
นางสาวกวิสรา ทิศาดลดิลก
นางสาวฐปณีย์ นามนิราศภัย

รายชื่อผู้จัดการกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง
นางสาวฐาภวิไล สิริรัตน์นุกูล
นายจุลจักร โอภานุรักษ์

รายชื่อผู้จัดการสภาพคล่อง

นายชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์
นางอติกานต์ พานิชเกษม
นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา
นางสาวดุษฏี ภู่พัฒน์
นางสาวปริยนุช คล่องคานวณการ
นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล
นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ
นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์
นางสาววนาลี ตรีสัมพันธ์ 
นายปัญญพัฒน์  ประคุณหังสิต
นายดนัย อรุณกิตติชัย 
นางสาวเศรณี  นาคธน
นายเมธา พีรวุฒิ

Hit enter to search or ESC to close