เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหารและผู้จัดการกองทุน

Chairman of Executive Board
นางวรวรรณ ธาราภูมิ

Chief Executive Officer
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา

CEO Office
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา

Fund Management
นายสันติ ธนะนิรันดร์
Deputy Managing Director,
Chief Investment Officer

Business Distribution
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล
Managing Director ,
Head of Business Distribution

Real Estate & Infrastructure Investment
นายพรชลิต พลอยกระจ่าง
Deputy Managing Director ,
Head of Real Estate & Infrastructure Investment

Product Management
นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ
Deputy Managing Director ,
Head of Product Management

Operation & Trustee
นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ
Managing Director ,
Head of Operation & Trustee

Compliance & Legal
นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
Deputy Managing Director ,
Head of Compliance & Legal

HR Strategy & Service Support
นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์
Deputy Managing Director ,
Head of HR Strategy & Service Support

Risk Management
นายพีร์ ยงวณิชย์
Deputy Managing Director,
Head of Risk Management

Internal Audit
นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์
Assistant Managing Director,
Head of Internal Audit

Enterprise Information Technology
ดร.ชาญสิทธิ์ สิริธนาโชติ
Assistant Managing Director ,
Head of Enterprise Information Technology

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ตราสารทุน) 

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา
นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล
นายเจฟ สุธีโสภณ
นางสาววนาลี ตรีสัมพันธ์
นายชัชวาล สิมะธัมนันท์
นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์
นางสาวเศรณี  นาคธน

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ตราสารหนี้) 

นางอติกานต์ พานิชเกษม
นางสาวปริยนุช คล่องคานวณการ
นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์
นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ
นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์
นายปัญญพัฒน์  ประคุณหังสิต
นางสาวเศรณี  นาคธน

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ต่างประเทศ) 

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
นางอติกานต์ พานิชเกษม
นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา
นางสาวปริยนุช คล่องคานวณการ
นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์
นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล
นายเจฟ สุธีโสภณ
นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ
นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์
นางสาววนาลี ตรีสัมพันธ์ 
นายปัญญพัฒน์  ประคุณหังสิต
นางสาวเศรณี  นาคธน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และส่วนบุคคล (ตราสารหนี้)  

นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์
นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์
นายปัญญพัฒน์ ประคุณหังสิต

รายชื่อผู้จัดการกองทุน กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และส่วนบุคคล (ตราสารทุน)

นายสันติ ธนะนิรันดร์
นางสาวเสาวลักษณ์ วิศววิกรานต์
นายณัฐพล ปรีชาวุฒิ
นางสาวดุษฎี ภู่พัฒน์
นายชัชวาล สิมะธัมนันท์
นางสาวชนาทิพย์ เตียวตรานนท์
นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นางสาวชลลดา สิทธิกรโสมนัส

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

นางสาวศิริเพ็ญ หวังดารงเวศ
นางนพวรรณ แสวงกิจ
นางสาวเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศ์นิรมล
นายวสุ หาญนันทอนันต์

รายชื่อผู้จัดการสภาพคล่อง

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา
นางอติกานต์ พานิชเกษม
นางสาวปริยนุช คล่องคานวณการ
นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์
นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ
นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์
นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล
นายเจฟ สุธีโสภณ
นางสาววนาลี ตรีสัมพันธ์ 
นางสาวเศรณี  นาคธน

Hit enter to search or ESC to close