B-INCOME...ทุกแหล่งรายได้ที่คุณต้องการ เราคัดสรรให้

B-INCOME

ทุกแหล่งรายได้ที่คุณต้องการ... เราคัดสรรให้
ผลการดำเนินงาน


การเคลื่อนไหวของราคาหน่วยฯเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
Benchmark คือ ผลรวมของ 15% ของดัชนีชี้วัด ThaiBMA Government Bond Index อายุ 1-3 ปี, 15% ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์, 20% ของอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอนระยะเวลา 3 เดือน (3M-LIBOR) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บวกด้วยส่วนต่างอัตราผลตอบแทน 0.50% ต่อปี ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นเงินสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน, 20% ของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI), 10% ของดัชนีกองทุน REITs (SETPREIT), 10% ของ MSCI AC ASEAN NETR USD INDEX ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ 10% ของ FTSE ST Real Estate Investment Trusts Index ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามเกณฑ์ของสมาคมจัดการลงทุน
(ณ 30 มีนาคม 2561)
3 เดือน
(ตามช่วงเวลา)
6 เดือน
(ตามช่วงเวลา)
ตั้งแต่ต้นปี
(ตามช่วงเวลา)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
B-INCOME
0.69%
2.00%
0.69%
3.99%
Benchmark
-0.83%
1.11%
-0.83%
3.92%

ประวัติรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
อัตราที่จ่าย
(บาทต่อหน่วย)
รวมในปี
(บาทต่อหน่วย)
5 ต.ค. 60
0.125950
0.125950
6 ม.ค. 61
0.084977
5 เม.ย. 61
0.085560
0.170537
รวมทุกปี
0.296487

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

3 เดือน
6 เดือน
ตั้งแต่ต้นปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ความผันผวน
(ต่อปี)
2.02%
1.98%
1.78%
1.70%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน
(ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
3 เดือน
6 เดือน
อันดับของ
ผลตอบแทน
(อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี)
ระหว่าง
50-75 ของกลุ่ม
ระหว่าง
75-95 ของกลุ่ม
อันดับของ
ความผันผวน

(อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย)
ระหว่าง
5-25 ของกลุ่ม
ระหว่าง
5-25 ของกลุ่ม


ข้อมูลทั่วไป
(ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

AIMC Category
ระดับความเสี่ยง
จัดตั้งวันที่
ทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
ราคาหน่วยฯ (บาท)
Agressive Allocation
5
18 พฤษภาคม 2560
6,652 ล้าน
10.4000
นโยบายการลงทุน
มีนโยบายกระจายลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ใน ตราสารหนี้ ตราสารหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (ในสัดส่วนไม่เกิน 60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) และเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives และหรือ Structure Note

นโยบายขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
จะดำเนินการไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (เลือกดูประกาศ)
สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ตราสารหนี้
63.01
ตราสารทุน
19.42
อื่นๆ
17.57<3 class="66">
การลงทุนในตราสารหนี้แบ่งตามประเภท
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
กองทุนรวมตราสารหนี้
ภาคเอกชน
ภาครัฐ
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
การลงทุนในตราสารทุนแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
อาหารและเครื่องดื่ม
การแพทย์
พลังงาน/สาธารณูปโภค
เทคโนโลยีฯ/สื่อสาร
หุ้น 5 อันดับแรกที่มีการลงทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
CG Scoring
สัดส่วนลงทุน
1.บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ดี
1.97%
2.บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
ดีเลิศ
1.89%
3.บมจ. น้ำมันพืชไทย
ดีมาก
1.85%
4.บมจ. ผลิตไฟฟ้า
ดีเลิศ
1.32%
5.บมจ. ฮิวแมนิก้า
-
1.25%
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน
(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
การจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียนหน่วยฯ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
สูงสุดไม่เกิน
1.3375
0.0428
0.0535
1.2412
2.6750
เก็บจริง
0.8025
0.0321
0.0535
0.0235
0.9116

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต