อยู่ดี กินดี ดูดี สุขภาพดี ไปกับ BBASIC

BBASIC - อยู่ดี กินดี ดูดี สุขภาพดี

บัวหลวงปัจจัย 4

โอกาสรับ "ปันผลสม่ำเสมอ" จากธุรกิจต้องกิน ต้องใช้ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และ ที่อยู่อาศัย


ผลการดำเนินงาน (รวมเงินปันผล)


การเคลื่อนไหวของราคาหน่วยฯเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
Benchmark คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามเกณฑ์ของสมาคมจัดการลงทุน
(ณ 31 มกราคม 2561)
3 เดือน
(ตามช่วงเวลา)
6 เดือน
(ตามช่วงเวลา)
ตั้งแต่ต้นปี
(ตามช่วงเวลา)
1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
BBASIC
-0.22%
6.57%
-1.61%
5.33%
8.09%
4.38%
11.52%
5.55%
Benchmark
8.16%
13.94%
3.59%
21.07%
6.04%
4.19%
8.39%
2.25%

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
(ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
อัตราที่จ่าย
(บาทต่อหน่วย)
รวมในปี
(บาทต่อหน่วย)
17 ต.ค. 57
1.00
1.00
30 ก.ย. 58
0.25
0.25
30 มี.ค. 59
0.25
30 ก.ย. 59
2.25
2.50
30 มี.ค. 60
1.50
29 ก.ย. 60
0.20
1.70
30 มี.ค. 61 (ล่าสุด)
2.80
2.80
รวมทุกปี
8.25

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

3 เดือน
(ตามช่วงเวลา)
6 เดือน
(ตามช่วงเวลา)
ตั้งแต่ต้นปี
(ตามช่วงเวลา)
1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
ความผันผวน
(ต่อปี)
8.37%
9.59%
9.04%
8.71%
11.08%
13.40
17.31
22.81%


Morningstar Rating Overall
(ณ 31 มกราคม 2561)
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน
(ณ 31 มกราคม 2561)
3 เดือน
(ตามช่วงเวลา)
6 เดือน
(ตามช่วงเวลา)
1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
อันดับของ
ผลตอบแทน
(อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี)
ระหว่าง
95-100 ของกลุ่ม
ระหว่าง
95-100 ของกลุ่ม
ระหว่าง
95-100 ของกลุ่ม
ระหว่าง
25-50 ของกลุ่ม
ระหว่าง
75-95 ของกลุ่ม
ระหว่าง
50-75 ของกลุ่ม
อันดับของ
ความผันผวน

(อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย)
ระหว่าง
25-50 ของกลุ่ม
ระหว่าง
75-95 ของกลุ่ม
ระหว่าง
75-95 ของกลุ่ม
ระหว่าง
75-95 ของกลุ่ม
ระหว่าง
50-75 ของกลุ่ม
ระหว่าง
5-25 ของกลุ่ม


ข้อมูลทั่วไป
(ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

AIMC Category
ระดับความเสี่ยง
จัดตั้งวันที่
ทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
ราคาหน่วยฯ (บาท)
Equity General
6
17 มี.ค. 38
2,907 ล้าน
28.9266
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีราคาต่ำกว่า Intrisic Value หรือมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายจ่ายเงินปันผล
ปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลครั้งละไม่ต่ำกว่า 50% จากกำไรสะสม หรือกำไรจากการลงทุนสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ตราสารทุน
93.29
ตราสารหนี้
5.80
อื่นๆ
0.91<3 class="66">
การลงทุนในตราสารทุนแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
พาณิชย์
อาหารและเครื่องดื่ม
การแพทย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หุ้น 5 อันดับแรกที่มีการลงทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
CG Scoring
สัดส่วนลงทุน
1.บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ดีมาก
8.42%
2.บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
ดีเลิศ
6.88%
3.บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
ดีมาก
5.58%
4.บมจ. ไทยวา
ดีมาก
4.76%
5.บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
ดีเลิศ
4.52%
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน
(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
การจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียนหน่วยฯ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
สูงสุดไม่เกิน
1.605
0.0428
0.1284
0.6249
2.4011
เก็บจริง
1.605
0.0321
0.1284
0.0225
1.7880

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต