ลงทะเบียนกิจกรรม Investment Workshop รู้จัก “กองทุนรวม” แล้วจริงเหรอ ?
วันเสาร์ที่ 28 เม.ย. 61 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง B601 ชั้น 6 อาคาร B
“ขณะนี้ที่นั่งเต็มแล้ว การลงทะเบียนของท่านเป็นการสำรองที่นั่ง กรณีมีผู้สละสิทธิ”
บลจ.บัวหลวง ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจร่วมกิจกรรม


คำนำหน้า  
ชื่อ  
นามสกุล  
*
ชื่อเล่น  
*
วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด  
(เช่น 01/12/2515) *
เบอร์มือถือ  
*
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
(ถ้ามี )
ประเภทบัตร  
เลขที่ บัตรประชาชน / passport  
*
E-mail Address  
*
อาชีพ  
ท่านทราบข้อมูลจากแหล่งใด  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
เหตุผลที่อยากเข้าร่วมกิจกรรม  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
*
กองทุนบัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน